Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 33 755 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Katowice

Katowice, Kościuszki

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Mariola Ceralewska

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 5, Katowice, 40-082 Katowice

tel. 032 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 032 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: KM 581/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariola Ceralewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70a, 40-028 Katowice, pokój 16, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Bobrzecka Zenobia Klaudia , położonego przy Kościuszki 54/2, 40-047 M. Katowice , dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00039322/7 .
Opis nieruchomości:
Dokładna data i godzina oględzin nieruchomości zostanie wyznaczona. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny z kancelarią komornika na miesiąc przed terminem licytacji.

Suma oszacowania wynosi 408 200,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 133,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mariola Ceralewska


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla